CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP
TUYỂN DỤNG
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

I. Vi trí: Chuyên viên nhân sự tổng hợp.

II. Số lượng:        01 người

III. Yêu cầu công việc:

Nội dung công việc / Job Description

A. Nhiệm vụ / Responsibilities:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng /seting up and implementing the recruitment plan

- Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các Phòng/ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
  Receive recruitment needs from departments then make recruitment plans.

- Lựa chọn các kênh đăng tuyển, tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, mời ứng viên phỏng vấn. Phối hợp với các Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp yêu cầu và theo đúng kế hoạch.
  Select various channels of recruitment, receive and select matched resumes, invite candidates to interview. Coordinate with the Heads of department to organize interviews, select candidates matching with requirements according to the plan.

- Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục, quy trình cần thiết theo quy định để tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu, mô tả công việc và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
  Prepare and implement the necessary procedures to welcome new member, making job descriptions and organize integration training for new member.

- Theo dõi và lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc và trình ký các hồ sơ có liên quan.
  Track and make evaluation reports on recruitment results, probation results and submit related documents.

- Thực hiện việc tuyển dụng nhân sự ngắn hạn theo yêu cầu cho các dự án của Công ty.
  Implement short-term recruitment as required for the Company's projects.

2. Đào tạo / Training

- Theo dõi kế hoạch đào tạo, thông tin cho các cá nhân liên quan về việc chuẩn bị tài liệu đào tạo.
  Track training plans, inform for relevant individuals about the preparation of training materials.

- Sắp xếp và phối hợp tổ chức đào tạo theo kế hoạch đã định.

- Đề xuất các khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao nghiệp vụ và chuyên môn cho NLĐ.

3. Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ / Compensation and Benefits

- Theo dõi, tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng cho người lao động. Cập nhật và theo dõi các thay đổi về lương của người lao động.
  Track/ sum up workdays, calculate salary and bonus for employees. Update and track salary changes of employees.

- Tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng và đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế của Công ty.
  Search for information, analyze and propose adjustments in salary, bonus and remuneration suitable to the labor market, the actual conditions of the Company.

- Đề xuất và thực hiện các chế độ đãi ngộ cho nhân viên như đám cưới, ma chay, hiếu hỉ…
  Proposing and implementing remuneration for employees such as weddings, funerals,…

4. Theo dõi và giải quyết chế độ Bảo hiểm bắt buộc, BH sức khoẻ PVI, BH Nhân thọ AIA cho người lao động / Monitoring and handling social insurance, PVI insurance, AIA insurance.

- Lập bảng theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm. Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT ; Giải quyết các chế độ đau ốm, thai sản có liên quan đến bảo hiểm cho NLĐ.
  Make a monitoring file, update the increase and decrease data. Implement and settle procedures related to social insurance; Settlement of sickness and maternity benefits related to  employee insurance.

- Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BH sức khoẻ PVI, BH Nhân thọ AIA cho NLĐ .
  Implement and handle procedures related to social insurance, PVI insurance, and AIA insurance.

5. Cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự Công ty / Update and manage personnel profile

- Theo dõi tình hình biến động nhân sự, tiền lương. Lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự khi có yêu cầu.
  Tracking the personnel and salary fluctuation. Making reports and analyze the HR situation when required.

- Theo dõi thời hạn hợp đồng và lập kế hoạch tái ký HĐLĐ cho NLĐ; Soạn thảo HĐLĐ, Phụ lục HĐLĐ (thay đổi công việc, mức lương, thời hạn,...).
  Tracking the contract term and make a plan to re-sign the labor contract for the employee; Drafting a labor contract, Annex of labor contract (changes of job, salary, deadline, ...).

- Thực hiện các thủ tục: thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật …. theo đúng quy định của Công ty và Luật lao động hiện hành.
  Implementation of the procedures: transfer, appointment, dismissal, salary adjustment, reward, discipline…. in accordance with the regulations of the Company and the current Labor    Law.

- Phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động.
  Disseminate regulations and policies on HR and answer questions and complaints of employees.

- Cung cấp hồ sơ Nhân sự theo yêu cầu các phòng ban khác khi có yêu cầu (và phải có sự đồng ý của Trưởng phòng).
  Provide HR records as required by other departments (and must have the approval of the HR Manager).

- Tổ chức lữu trữ (cả file cứng và file mềm), quản lý và cập nhật toàn bộ các hệ thống hồ sơ nhân sự, hợp đồng, tài liệu liên quan đến nhân sự công ty.
  Organize storage (both hard and soft files), manage and update all HR records systems, contracts, documents related to personnel.

6. Thuế TNCN / Personal Income Tax

- Thủ tục cấp MST, đăng kí giảm trừ gia cảnh cho CBNV.
  In charge of procedures for providing Tax Code and registering family deduction for employees.

- Tổng hợp, cung cấp dữ liệu cho Kế toán báo cáo thuế TNCN hàng năm.
  brief and provide data for the Accountant to report annual PIT.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan để thực hiện cho đúng quy định.
  Regularly update relevant legal documents to comply with latest regulations of the state.

7. Các công việc khác / The other tasks

- Phối hợp tổ các sự kiện Công ty; Phối hợp hực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty.
  Coordinate and implementing all internal communication/events to connect members and organize team buidling activities.

- Soạn thảo và ban hành các văn bản như thông báo, quyết định liên quan đến nhân sự.
  Drafting and issuing documents such as notices and decisions related to personnel.

- Theo dõi việc tuân thủ các quy định và nội quy của CBNV công ty; nhắc nhở CBNV vi phạm (nếu có) và báo cáo cho Trưởng phòng có liên quan.
  Supervising the observation of regulations and rules of the company's employees; remind employees of violations (if any) and report to relevant Managers.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.
  The other tasks as assigned by AD-HR Manager and BOD.

B. Báo cáo / Report:

- Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của Trưởng phòng.
  Report as the requires of Admin & HR Manager.

C. Quyền hạn / Rights:

- Tiếp nhận và phản hồi các thông tin, các phản ánh về nhân sự Công ty trong phạm vi trách nhiệm được giao.
  Receive and feedback all information about Company personnel under assiged scopes.

- Yêu cầu CBNV tuân thủ nghiêm túc các quy định và nội quy công ty. Đề xuất việc xử lý kỷ luật và các hình thức kỷ luật theo quy định.
  Request employees to strictly comply with the regulations and company rules. Proposing disciplinary action according to regulations.

- Đề xuất cho Trưởng phòng/ Ban Giám đốc để giải quyết các vấn đề về nhân sự, chế độ phúc lợi, lương thưởng, kỷ luật.
  Proposing to the Managers / BOD to handle personnel issues, benefits, compensation, discipline.

D. Yêu Cầu Công Việc:

- Trên 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Xây dựng

- Am hiểu Luật lao động

- Cẩn thận, chi tiết

- Tiếng Anh là một điểm cộng.

*** Làm việc tại Khu An Phú, Quận 2.

E. Thông Tin Khác:

- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên

- Giới tính: Nữ

- Hình thức: Nhân viên chính thức

- Độ tuổi: 25 - 35

F.  Quyền Lợi:   

- Lương: Từ 10 - 15 triệu.

- Thưởng lương tháng 13 và các khoản khác theo quy định của công ty.

- Bảo hiểm y tế, trợ cấp chi phí điện thoại, phụ cấp công tác xa…, và các hỗ trợ khác theo nhu cầu công việc.

- Được đào tạo các kỹ năng các lớp ngoại khóa chuyên ngành hàng năm.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến.

G. Hồ Sơ:        

 Bản cứng: Đơn xin việc (đánh máy) và photo các văn bằng (không cần sao y), vui lòng gửi về địa chỉ công ty cổ phần Megabuild: Số 52-54 đường số 18, khu B, phường An Phú, Quận 

2, Tp.HCM.

Bản mềm gửi về email: nhu.tran@megabuild.com; tuyendung@megabuild.com

Copyright © 2021 by MEGABUILD CORPORATION